Algemene voorwaarden Feike Faase Fotografie

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Feike Faase Fotografie.

Artikel 2: Inschrijvingen 

2.1 Alle (groeps)workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Feike Faase Fotografie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

Artikel 3: Annulering en wijziging 

3.1 Annulering van een workshop door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk of per email te geschieden.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden.

3.3 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

3.4 Feike Faase Fotografie behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling 

4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Feike Faase Fotografie.

4.2 Zowel Feike Faase Fotografie als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

4.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom 

5.1 Feike Faase Fotografie behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Feike Faase Fotografie verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd workshop materiaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Feike Faase Fotografie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Feike Faase Fotografie te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 

6.1 Indien Feike Faase Fotografie niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Feike Faase Fotografie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Feike Faase Fotografie heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Feike Faase Fotografie streeft ernaar om geplande workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Feike Faase Fotografie hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Feike Faase Fotografie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende workshop eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Feike Faase Fotografie niet in staat is een vervangende workshop aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde workshop geld.

6.4 De met Feike Faase Fotografie gesloten overeenkomst leidt voor Feike Faase Fotografie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Feike Faase Fotografie zich het recht voor de workshop programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.6 Voor zover Feike Faase Fotografie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Feike Faase Fotografie uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten – geschillen 

7.1 Eventuele klachten over de door Feike Faase Fotografie geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Feike Faase Fotografie kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: aansprakelijkheid 

8.1 Feike Faase Fotografie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Feike Faase Fotografie uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Feike Faase Fotografie aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Aan de inhoud van een brochure of website-tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Geheimhouding 

9.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 10: Overige bepalingen 

10.1 Op de overeenkomst tussen Feike Faase Fotografie en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden cadeaubon
Privé Workshop Fotografie

In aanvulling op onze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Feike Faase Fotografie uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Feike Faase cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Feike Faase Fotografie uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Feike Faase Fotografie aangewezen derde partijen. 
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Feike Faase Fotografie te worden verstrekt. Feike Faase Fotografie behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Feike Faase Fotografie of een door Feike Faase Fotografie aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Feike Faase Fotografie te overleggen. 
3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. 
4. Cadeaubonnen uitgegeven door Feike Faase Fotografie en/of door Feike Faase Fotografie aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar voor een privé workshop fotografie.
5. Cadeaubonnen kunnen niet voor andere diensten gebruikt worden. 
6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 
7. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 
9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
10. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 
11. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Feike Faase Fotografie zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.